Suwo nooniizo kaù se /Plutella

Suwo nooniizo kaù se i ga na fransi cine ra « teigne » tira sogonanta kaù i te araajiya ma ga.

Dr Haougui Adamou nda Bibata Ali Outani (INRAN), Aïssa Kimba nda Patrick Delmas (RECA), Dr Garba Madougou nda Salissou Oumarou (DGPV) / marsu hando, jirbi 31 annasaara jiiri 2019.

Tira wo kaù i sogon, faakaaray fo kaù RECA goyteerey, DGPV goyteerey nda INRAN waney soola no. I na faakaara din sambu zarma ciine nda hausa ciine ra, Gudel araajiya mo kande nga gaakasina, hay kaù ga naù i na i toonandi laabo jarajarey kulu ra.

Mate no suwo noonizo kaù se i ga ne « teigne » faransi cine ra go nda ?

Su nooniizo kaù se i ga ne faransi ciine ga « teigne » : alfaga caw-caw kayniyaw fo no ga a hay (A si beeri ga ba soboro, Foto 1) Niger fi azulmata ra no a go, su aùùwaara i kulu ilaala no. Amma a si laala kala dungay waate annasaara handu hinzanta ga koy iguwanta. A ga hin ga su fari kulu alandaaba.

- Hasaraw fo dumi no suwo nooniizo ga te ?
- Fondo fo nda fondo fo yaù no i hima ga gana ga du ga tangam nda suwo nooniize ?

Télécharger la note Suwo nooniizo kaù se, 3 pages, 368 ko.

Documents joints