Dadara kira (araignée rouge)

Dadara kira kan se ngane annasara ciine ga : acarien rouge.

Hunkuna day iri ga salan aran se no nda anwarize kaynafo kan booro ga hini ga diya moga kan zi gane dadara kira.
Alfarey ga bay zama a ga nga fuwo ciina dumizey koptey ga wana wana wana obergino tomato tattasey,tonko,nda pommpi terro.
dabayan a ga lanba ga nga fuwo ciina dumizey koptey bandey ga alfarey ga bay zama aga hini ga dumizey me a me hasara wane wane dumizey kanyan iri ki za bene.

Télécharger la fiche Dadara kira, 3 pages, 351 Ko.

Fiche technique sur l’araignée rouge ou acarien rouge en Zarma.

Documents joints